120419 OCC Lady Lazer's vs Hudson Valley - Hal Henty